מבוא
ברוך הבא לאתר או/ו אפליקציית אכפת לי .
מפעיל האפליקציה ו/או האתר בעלי הזכויות באפליקציה, אכפת לי (יכונה להלן – "המפעיל"), מאשר גישה אל האפליקציה בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באפליקציה מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באפליקציה או במידע המצוי בו .
האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
השימוש באפליקציה מהווה הסכמה בלתי מותנית למלא אחר ולהיות מחויב בתנאי השימוש הבאים.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש הבאים, אינך רשאית/ת להיכנס לאתר או/ו האתר או לעשות בו שימוש כלשהו.


תקציר
המפעיל אינו אחראי בשום אופן על זמינות המידע, איכות המידע, נכונות המידע והמילה האחרונה באשר כל נושא שקשור למידע יהיה של בתי העסק.
המפעיל לא יישא בשום אחריות בנושא של מידע שגוי/חסר ויהיה פתור מכל תביעה בנושא,
המידע הניתן באפליקציה אכפת לי או/ו האתר הוא למידע בלבד.
אכפת לי לא תהיה אחראית לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מכל סוג שהוא.
ייתכן והתוכן לא יהא עדכני, מדויק או מלא. כן יתכנו באגים, הפרות אבטחה, ועוד.
השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
יאכפת לי היא בעלת הזכות להפסיק/לשנות כל היבט בשירות בכל עת.
אין לבצע שימוש לא חוקי באפליקציה מכל סוג שהוא לרבות ניסיונות לקבל מידע על אנשים אחרים.
המשיך המשתמש להשתמש בשירות אכפת לי, לאחר פרסום שינויים לתנאים הללו, מעיד על כך כי המשתמש קיבל והסכים לכל השינויים האמורים.
המשתמש איננו רשאי להשתמש בשירות אכפת לי להורדות מסיביות של גושי מידע.
המשתמש איננו רשאי לשלוח דואר זבל, לשדר תוכן מחשב מזיק מכל סוג שהוא, או להפריע לשירות אכפת לי.
לשירות אכפת לי קיימת זכות לסיים את גישת המשתמש לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באפליקציה, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות ועוד ועוד, אכפת לי לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.
אכפת לי אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה או/ו האתר .
על המשתמש באפליקציה מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למידע.הגבלת אחריות
בעצם השימוש באפליקציה אכפת לי המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי אכפת לי.
מובהר, כי אכפת לי לא בדקה את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, אכפת לי אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. המשתמש מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד האגודה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור.
אכפת לי איננה מספקת התחייבות כלשהי לגבי תוכן שירותים, פונקציות, או לגבי המהימנות, הזמינות ,או הענות לצרכיך. אכפת לי מספקת את השירותים "כמות שהם".
השירות כולל מידע המסופק על־ידי צדדים שלישיים . השירות אכפת לי איננו מתחייב לדיוק/שלמות המידע המסופק על-ידי צדדים אלו, והם עשויים להשתנות מעת לעת. ייתכן כי שינויים במידע ו/או בנתונים לא יבואו לידי ביטוי באפליקציה.
המפעיל אינו אחראי בשום אופן על זמינות המידע, איכות המידע, נכונות המידע, המחיר וכדומה, והמילה האחרונה באשר כל נושא שקשור למידע יהיה של בתי האוכל.
אכפת לי תהיה פטורה מאחריות לכל נזק/הפסד/הוצאה/שיבוש מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש בין היתר, מהפסקות בשירות/שיבושים/תקלות/אי זמינות/שיבוש מידע/דליפת מידע או תקלות אחרות.

מדיניות פרטיות

השימוש באפליקציית של אכפת לי כולל הרשמה ו הזדהות, במטרה ללמוד על תנועת הגולשים והעדפתם במערכת ואוספים נתונים סטטיסטיים אודות שימוש המשתמש .
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי יישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באפליקציה.
כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, .
כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.
כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני / הודעה / נוטפיקצייה מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באפליקציה או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר.
ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
מסירת מידע לצד שלישי
מפעיל האפליקציה אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת עשוי מפעיל האפליקציה לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה , עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש עושה שימוש באפליקציה, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באפליקציה.
המפעיל לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האפליקציה, עמל או מי מטעמה. במקרה זה רשאים מנהלי האתר להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות, ולכל גורם רלבנטי נוסף לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתם.
אם יתקבל בידי מנהלי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
בכל מקרה שמנהלי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
אם מנהלי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הם יהיו זכאים להעביר למסגרת הארגונית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיהם, ובלבד שמסגרת זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
בכל מקרה אחר בו נתת את הסכמתך המפורשת ומראש למסירת המידע. הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש ממנהלי האפליקציה לקבל מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.


כללי
אם אינך מסכים לתנאים הללו, חל איסור לגשת ולהשתמש שימוש מכל סוג שהוא בשירות אכפת לי.
אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו כמובן שנוכל לנקוט בפעולה כנגדך בעתיד.
סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, וכללי ברירת הדין הבינלאומי לא יחולו על הסכם זה או על היחסים שבינך לבין אכפת לי.
אם הוראה בתנאים המפורטים במסמך זה יקבעו על-ידי בית משפט כבלתי תקפים, אי התקפות לא תשפיע על הוראות אחרות במסמך זה.
מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באפליקציה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים ועל השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
שינויים בתנאי השימוש
לתשימת לבך, אכפת לי שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באפליקציה. בכל כניסה לאפליקציה, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר בדף זה

הצהרת בדבר זכויות יוצרים 
1. כל תוכן חדשותי אשר הועלה לאתר ו/או לאפליקציה, ובכלל זה כתבות, מאמרים, טורים, תמונות, גרפיקות, איורים, קבצי וידאו, קבצי קול או כל חומר אחר הינו בבעלות ובאחריות אתר המקור ו/או המוציא לאור /או הכתב ו/או המפרסם ו/או סוכנות הידיעות ו/או כל גורם אחר (להלן: "גורמים שלישיים") אשר אחראים על יצירתו ו/או ביצועו ו/או עריכתו ו/או פרסומו של התוכן החדשותי. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני החדשות (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכת לגורמים השלישיים מהם נלקחו תכני החדשות, ומנהלת האתר ו/או האפליקציה מצהירה בזאת כי היא אינה טוענת לבעלות כלשהי ו/או מבקשת ליצור רושם כלשהו כי תכני החדשות נוצרו ו/או פורסמו ו/או יצאו לאור על ידה. 
תכנים פוגעניים ו/או מפרי זכויות יוצרים 
2. במידה ונפגע/ת מתכני חדשות ו/או כל תוכן אחר הקיים באתר ו/או באפליקציה, ו/או במידה והינך סבור כי תכני החדשות ו/או כל תוכן אחר המופיע באפליקציה ו/או באתר מפר זכות יוצרים ו/או זכות אחרת כלשהי, בין היתר על ידי אי מתן הכרה (קרדיטציה) ראויה לתכן כלשהו ו/או הפניה פסולה (להלן: תוכן בעייתי") אנא פנה/י ודווח/י על כך בהודעה למנהלת האתר ו/או האפליקציה בכתובת אכפת לי info@zmnsoft.net. 
על מנת להביא לטיפול מיידי ויעיל בהודעתך אנא פעל/י באופן הבא: 
א. ציין/י את פרטיך המלאים (שם פרטי, שם משפחה ופרטי התקשרות ליצירת קשר). 
ב. ציין/י את הכתובת המלאה לדף בו מופיע התוכן הבעייתי. 
ג. פרט/י מדוע התוכן אליו אתה מפנה בהודעתך הינו תוכן בעייתי (לדוגמא, לא ניתן קרדיט לכתב / טעות בשמו של הכתב / התוכן נלקח מאתר חדשות אחר מאשר זה המצוין). 
אנו מתחייבים לטפל בהודעתך בהקדם האפשרי ובמידה ואכן יימצא כי התוכן הינו בעייתי ו/או בלתי חוקי מסיבה כלשהי, אנו נוסיף ו/או נשנה ו/או נסיר אותו מן האתר ו/או האפליקציה. אין בהתחייבותנו זו כדי לגרוע מזכות ו/או טענה כלשהי העומדים לבעתי האתר.